Algemene Voorwaarden

7 september 2019

Ecowings, Postjesweg 244, 1061 AX Amsterdam, tel. 06-51077126, info@ecowings.nl,
KvK nummer 50527770, BTW-nummer NL001530957B19

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Ecowings, statutair gevestigd te Amsterdam, Postjesweg 244 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50527770.

1.2   Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Ecowings een koopovereenkomst wenst aan te gaan en in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Er worden 2 soorten kopers onderscheiden:

* consumenten: particulieren die de verkoopprijs betalen,

* resellers: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven die de inkoopsprijs betalen en de spullen verder verkopen aan consumenten via hun winkel dan wel webshop.

1.3   Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4   Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5   Ecowings heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeen­komsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

1.6   De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.ecowings.nl.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1   De overeenkomst tussen de koper en Ecowings komt tot stand op het volgende moment:

* voor een consument: als hij/zij een bestelling heeft geplaatst via de webshop en heeft betaald via het daaraan gekoppelde betaalsysteem, De aanvaarding van de bestelling wordt op elektronische weg via email aan de koper bevestigd

* voor een reseller: als hij/zij een bestelling per email heeft geplaatst  bij Ecowings en van Ecowings een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

2.2   Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

2.3   Ecowings behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

2.4   De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Ecowings alvorens een overeenkomst aan te gaan.

2.5   De koper die klantgegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Ecowings te melden.

Artikel 3: Levering en betaling

3.1   Op alle producten van Ecowings rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

3.2   De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Producten die op voorraad zijn worden binnen 2 weken geleverd. Indien een levertijd binnen 2 weken niet haalbaar is, stelt Ecowings de koper daarvan tijdig op de hoogte en geeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.

3.3   Voor nieuwe kopers geldt dat betaling vooraf dient te geschieden, derhalve vindt levering pas plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien binnen deze periode door Ecowings geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.

3.4   Met vaste kopers, d.w.z. kopers aan wie reeds eerder door Ecowings is geleverd, kan worden afgesproken dat betaling ná levering kan geschieden. Het verschuldigde bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na aflevering van de goederen.

3.5   De in de webshop genoemde bedragen zijn inclusief BTW, 21%, onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Met resellers worden inkoopprijzen exclusief BTW 21% gehanteerd volgens een aparte wholesale-prijslijst.

3.6   De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de koper opgegeven  bezorgadres. De kosten voor verzending worden in rekening gebracht bij de koper. Hiervoor gelden de standaard tarieven van POST-NL dan wel DHL (welke in de betreffende situatie het goedkoopste is). Op afspraak kan de bestelling ook worden afgehaald.

3.7Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken    Ecowings verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aan­sprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.

3.8   Ecowings houdt de website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Ecowings zo spoedig mogelijk contact op.

3.9   Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.10 Ecowings behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

3.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden. Alle afbeeldingen van producten, bijbehorende specificaties, maten en gegevens worden zo goed mogelijk weergegeven. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product(en) kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien hiervan, binden Ecowings niet.

3.12 Ecowings kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant weigeren.

Artikel 4: Overmacht

4.1   Indien Ecowings als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachtstoestand.

4.2   Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Ecowings is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de koper terug te storten.

4.3   Ecowings en koper dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachts­toestand op de hoogte te stellen.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1   Ecowings behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden. Zie hiervoor het Privacy reglement op de website.

Artikel 6: Bedenktermijn of herroepingsrecht

6.1   Mocht het geleverde product niet aan de wensen van koper voldoen, dan kan koper het retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

*     Vooraf gemeld per e-mail.

*     De goederen zijn binnen 14 dagen door Ecowings retour ontvangen (gerekend vanaf afleverdatum).

*     De goederen zijn in originele staat d.w.z.:
– niet  gedragen
– niet gewassen
– met aangehechte kaartjes
– artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
– artikel is zorgvuldig behandeld.
– gebruiksaanwijzing en instructie zijn correct opgevolgd.

*     De goederen zijn correct verpakt.

*     De retourzendingen is voldoende gefrankeerd.

6.2   Mocht aan bovenstaande retour-voorwaarden zijn voldaan dan stort Ecowings binnen 14 dagen het aankoopbedrag inclusief eerste leveringskosten, terug op rekening van de koper.

6.3   De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper.

6.4   Retourzending is geheel voor risico van de koper. Ecowings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van post.

Artikel 7: Garantie

7.1   Ecowings garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

7.2   Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking, of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. te melden aan Ecowings, per email op info@ecowings.nl, via het contactformulier of telefonisch +31 (0)651077126.

7.3   Terugzending van de producten gaat per post in (bij voorkeur) de originele verpakking, in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen ongeschonden en onbeschadigd. Kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van Koper.

7.4   Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet overeenkomt met de bestelling, zal Ecowings de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen. De koper kan geen beroep doen op de in alinea 7.1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en/of de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 8: Klachten

8.1   Vragen of klachten met betrekking tot diensten en/of producten van Ecowings kunnen per e-mail ver­stuurd worden naar info@ecowings.nl of telefonisch worden doorgegeven naar +31 (0)651077126 tijdens kantooruren. Ecowings zal hierop een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1   Ecowings kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.

9.2   Ecowings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit de website www.ecowings.nl.

Artikel 10: Recht

10.1 Op de verhoudingen tussen Ecowings en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

11.1 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ecowings en koper en door Ecowings verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Alle rechten voorbehouden.